Thiết bị đo nồng độ ozone trong nước Hach 9185sc

  • Độ chuẩn xác: 3 % hay ±10 ppb O3, chọn giá trị cao hơn
  • Chu kì hiệu chuẩn: 2 tháng
  • Phương pháp hiệu chuẩn:
    +Zero Calibration: Electrically hoặc dùng nước không có ozone
    + Hiệu chuẩn so sánh với giá trị đo bằng máy trong phòng thí nghiệm
  • Cấp độ bảo vệ của vỏ máy: IP-66/NEMA 4X
  • Dòng chảy: 14 L/hr (200 đến 250 mL/min) tự điều chỉnh được nhờ flow thru cell